صافکاری و نقاشی خودرو با نزدیکی به محدوده عباس آباد، مصلی، قنبرزاده، سهروردی شامل تمام انواع خدمات صافکاری می باشد. که در پارکینگ طبقاتی قنبرزاده واقع شده است.

  • صافکاری بدون رنگ
  • صافکاری با دستگاه مکش
  • شاسی کشی با دستگاه
  • نقاشی خودرو
  • پولیش بدنه خودرو